شیوه های ارسال سفارش


تیپاکس: زمان تقریبی بین ۱ تا ۲ دو روز کاری

 

پیک:زمان تقریبی بین ۶ تا ۱۰ ساعت

نکته: هزینه ارسال سفارش در تمامی شیوه ها به عهده مشتری می باشد.

تیپاکس: زمان تقریبی بین ۱ تا ۲ دو روز کاری

پیک:زمان تقریبی بین ۶ تا ۱۰ ساعت

نکته: هزینه ارسال سفارش در تمامی شیوه ها به عهده مشتری می باشد.

تیپاکس: زمان تقریبی بین ۱ تا ۲ دو روز کاری

پست پیشتاز: زمان تقریبی بین ۲ تا ۳ روز کاری

نکته: هزینه ارسال سفارش در تمامی شیوه ها به عهده مشتری می باشد.