مقاله

کتاب‌های ‌آویخته بر دیوار – روزنامه جام جم

محمدرضا سحاب‌، رئیس موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی می‌گوید مردم ما به استفاده از نقشه عادت ندارند کتاب‌های ‌آویخته بر دیوار در بازار کتاب همواره تعدادی از مباحث کنار گذاشته می‌شوند و چندان به آنها پرداخته نمی‌شود مانند نقشه‌ها. نقشه‌ها در اصل کتاب‌هایی هستند آویخته به دیوار. البته صورت کتابی آنها در اطلس‌ها مشهود است. در بحث نقشه، خاندان سحاب و موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب شهرت زیادی دارند. به همین جهت به سراغ محمدرضا سحاب، رئیس کنونی این موسسه رفتم [...]

بیشتر بخوانید ...

نقشه های تاریخی خلیج فارس

درآمد: در چند دهه اخیر، از خلیج فارس بسیار سخن گفته‌اند، از تاریخ و جغرافیا و اقتصاد آن و هر آن چه که از دیرباز تاکنون بر این آب راهه‌ی همیشه ایرانی گذشته است. بر هر انسان ایرانی، تعلق این خلیج پارسی به این سرزمین آشکار و مبرهن است، اما در دنیای امروز که تبلیغات نفوذ زیادی بر افکار عمومی دارد، همیشه حق با کسی است که پول بیشتری خرج می‌کند و بهای بیشتری می‌پردازد و از همین [...]

بیشتر بخوانید ...