دارالترجمه رسمی وین

دارالترجمه رسمی وین


Project Description

[spb_row element_name=”Row” wrap_type=”content-width” parallax_image_height=”content-height” parallax_image_movement=”fixed” parallax_image_speed=”0.5″ bg_video_loop=”yes” parallax_video_height=”window-height” parallax_video_overlay=”none” row_overlay_opacity=”0″ row_col_pos=”default” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_blank_spacer height=”1px” width=”1/6″ el_position=”first”] [spb_text_block animation=”move-up” animation_delay=”200″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”5″ padding_horizontal=”16″ margin_vertical=”0″ custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding-top: 5px;padding-left: 16px;padding-right: 16px;padding-bottom: 5px;” border_size=”0″ border_styling_global=”default” width=”2/3″]

دارالترجمه رسمی وین

[hr_bold]

دارالترجمه رسمی و با سابقه زبان آلمانی

ترجمه مدارک و اسناد رسمی، متون و ترجمه همزمان

[/spb_text_block] [spb_blank_spacer height=”1px” width=”1/6″ el_position=”last”] [spb_blank_spacer height=”30px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [/spb_row] [spb_row element_name=”Row” wrap_type=”full-width-contained” row_bg_type=”image” row_bg_color=”#ffffff” color_row_height=”content-height” bg_image=”13497″ bg_type=”cover” parallax_image_height=”content-height” parallax_image_movement=”fixed” parallax_image_speed=”standard” bg_video_loop=”yes” parallax_video_height=”window-height” parallax_video_overlay=”darkgrid” row_overlay_opacity=”50″ remove_element_spacing=”no” row_col_spacing=”0″ row_col_pos=”default” row_col_equal_heights=”no” row_expanding=”no” row_animation=”none” row_animation_delay=”0″ minimize_row=”no” simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;” border_styling_global=”default” el_class=”no-shadow” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_blank_spacer height=”90px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_blank_spacer height=”1px” width=”1/6″ el_position=”first”] [spb_text_block animation=”fade-in” animation_delay=”200″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;” border_size=”0″ border_styling_global=”default” width=”1/6″]

[sf_iconbox image=”fa-language” character=”” color=”accent” type=”standard” title=” طراحی به صورت دو زبانه (فارسی و آلمانی)” link=”” target=”_self” animation=”” animation_delay=”200″]
[/sf_iconbox]

 

[/spb_text_block] [spb_text_block animation=”fade-in” animation_delay=”400″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;” border_size=”0″ border_styling_global=”default” width=”1/6″]

[sf_iconbox image=”fa-headphones” character=”” color=”accent” type=”standard” title=”قابلیت پشتیبانی آنلاین مشتریان به صورت گفتگو
” link=”” target=”_self” animation=”” animation_delay=”200″]
[/sf_iconbox]

 

[/spb_text_block] [spb_text_block animation=”fade-in” animation_delay=”600″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;” border_size=”0″ border_styling_global=”default” width=”1/6″]

[sf_iconbox image=”fa-paint-brush” character=”” color=”accent” type=”standard” title=”قابلیت های سفارشی با توجه به نیاز مشتری
” link=”” target=”_self” animation=”” animation_delay=”200″]
[/sf_iconbox]

[/spb_text_block] [spb_text_block animation=”fade-in” animation_delay=”800″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;” border_size=”0″ border_styling_global=”default” width=”1/6″]

[sf_iconbox image=”fa-wordpress” character=”” color=”#007aa5″ type=”standard” title=”طراحی با سیستم مدیریت محتوای محبوب وردپرس
” link=”” target=”_self” animation=”” animation_delay=”200″]
[/sf_iconbox]

 

 

[/spb_text_block] [spb_blank_spacer height=”1px” width=”1/6″ el_position=”last”] [spb_blank_spacer height=”60px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [/spb_row] [spb_blank_spacer height=”120px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_blank_spacer height=”1px” width=”1/6″ el_position=”first”] [spb_text_block animation=”move-up” animation_delay=”200″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”16″ margin_vertical=”0″ custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding-left: 16px;padding-right: 16px;” border_size=”0″ border_styling_global=”default” width=”2/3″]

تصاویر پروژه

[hr_bold]

[/spb_text_block] [spb_blank_spacer height=”1px” width=”1/6″ el_position=”last”] [spb_blank_spacer height=”30px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_image image=”13522″ image_size=”full” frame=”shadowframe” caption_pos=”hover” remove_rounded=”yes” fullwidth=”no” overflow_mode=”none” link_target=”_self” lightbox=”yes” intro_animation=”move-up” animation_delay=”400″ width=”2/3″ el_position=”first”][/spb_image] [spb_image image=”13523″ image_size=”full” frame=”glowframe” caption_pos=”hover” remove_rounded=”no” fullwidth=”no” overflow_mode=”none” link_target=”_self” lightbox=”yes” intro_animation=”move-up” animation_delay=”400″ width=”1/3″ el_position=”last”][/spb_image] [spb_blank_spacer height=”1px” width=”2/3″ el_position=”first”] [spb_image image=”13524″ image_size=”full” frame=”glowframe” caption_pos=”hover” remove_rounded=”no” fullwidth=”no” overflow_mode=”none” link_target=”_self” lightbox=”yes” intro_animation=”move-up” animation_delay=”400″ width=”1/3″ el_position=”last”][/spb_image] [spb_blank_spacer height=”30px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_button button_text=”نمایش نسخه فارسی” button_size=”standard” button_colour=”accent” button_type=”bordered” rounded=”no” button_dropshadow=”no” button_icon=”fa-home” button_link=”http://wietro.com” button_target=”_blank” align=”center” animation=”none” animation_delay=”0″ width=”1/2″ el_position=”first”] [spb_button button_text=”نمایش نسخه آلمانی” button_size=”standard” button_colour=”accent” button_type=”bordered” rounded=”no” button_dropshadow=”no” button_icon=”fa-language” button_link=”http://wietro.com/de” button_target=”_blank” align=”center” animation=”none” animation_delay=”0″ width=”1/2″ el_position=”last”]